03 - 6910189 :סקפ ,03 - 5252441 :לט ,61181 א"ת 18167 .ד.ת ,4 ץיבוקרב .ד.י ,ןואיזומה לדגמ ישאר דומע
  
  

  

לבז ראוד <<  ישאר דומע


תמישרמ ומצע ריסהל ןעמנל רשפא םסרפמה םא םג :ןוילעה לש הכלה
הרסה תבוח ןיא ,ריסה אל ןעמנהו הצופתה

...
.1
ילארשיה טנרטניאה דוגיא רתא ךותמ תונטק תועיבת העיבת בתכ אמגוד
...
.2
לבז ראוד ןיגב ףיקמ העיבת בתכל אמגוד
...
.3
לבז ראוד לע תיגוציי העיבת רושיאל השקבל אמגוד
...
.4
רושיא לביק אלש ימ דגנ תונטק תועיבת לבז ראוד העיבת בתכ אמגוד
םימסרפמ רפסמ רובע חלשו תומוסרפ חולשל

...
.5
רוביצה ןומא ןוגרא לש רתאה ךותמ םאפס לבז ראוד העיבת בתכל אמגוד
...
.6
קוחה תא הרפה יכ עבקש מ'עב תרושקת קט-גול תרבח דגנ ףסונ ד'ספ
לבז ראוד החלשו

...
.7
,ילאוד :ומכ םינוש תומשב העודיה ןויליימיא תרבח יכ עבקש ןיד קספ
םימסרפמ רובע לבז ראוד קוחל דוגינב הציפה - יל עיגמ

...
.8
ולש תמוסרפהש ימ תא םג עובתל ןתינ ןויליימיא תרבח דגנ הטלחה
תומוסרפה תא ורובע קווישש ימ תא םגו םאפסב העיפומ

...
.9
יתרפאה רפוע תולעבב מ'עב ןויליימיא תרבח יכ עבוקש ףסונ ד'ספ
קוחל דוגינב לבז ראוד הציפה

...
.10
הלשממה רתא ךותמ ? -ונממ ענמיהל ךיאו (םאפס) לבז ראוד והמ
...
.11
תא לולכל םסרפמ לכ לע ,תומוסרפ לבקל םיכסה ןעמנ םא םג :ןיד קספ
ליטמ קוחה .בוריס תעדוה ןתמ ךרוצל ,ומע רשק תריצי יכרדו ומש
רומאכ לעופ אלש םסרפמ לע תוסנקו תישנוע תוירחא

...
.12
יכ ררבל הרסהה תעדוה חלוש תא בייחמ וניא תרושקתה קוח :ןיד קספ
עדימה רגאממ רסוה יכ רושיא לבקל וא ,הלבקתנ העדוהה

...
.13
לבקל המכסהה תעקופ ןודעומב תורבח תמייתסמש עגרב :ןיד קספ
תומוסרפ

...
.14
םניחב סנכל הנמזה ובו ליימ יכ עבקש םיקסעל הללכמה דגנ ןיד קספ
קוחל דוגינב תקהבומ תמוסרפ הז

...
.15
ראוד קוחל דוגינב הציפה MBVC קט גול תרבח יכ עבקש דגנ ןיד קספ
םינוש םימסרפמ רובע לבז

...
.16
ןותיע לש הווסמב לבז ראוד חלשש יבו'ג טנרטניאה רתא דגנ ןיד קספ
קוחל דוגינב תקהבומ תמוסרפ וזש עבקנו םניח תורשמ

...
.17
חש 40000 ומלישש קרב ריאמו טנדיירט תרבח דגנ תיגוצייב ןיד קספ
עבותל תומוסרפ 3 חולשמ לע

...
.18
תילילפ םג איה םאפס לבז ראוד חולשמ לע םילהנמ לש תישיא תוירחא
תיחרזא םגו

...
.19
ןיבל ,תויטרפה תנגה קוחב רדסומה רישיה רווידה םוחת ןיב לדבהה
תרושקתה קוחב רדסומה לבז ראוד

...
.20
יפכ - תרושקתה קוחל א30 ףיעס ,םאפסה קוחכ עודיה לבז ראוד קוח
2153 רפסמ םיקוחה רפסב 01/06/2008 םויב תומושרב םסרופש

...
.21
- תרושקתה קוחל א30 ףיעס ,םאפסה קוחכ עודיה לבז ראוד קוח תעצה
קוח תועצהב 20/06/2005 םויב תומושרב םסרופש יפכ קוחל רבסהה ירבד
182 רפסמ הלשממה

...
.22
ץראב םוקמ לכב טפשמ תיבב שיגהל ןתינ ליימב לבז ראוד ןיגב העיבת
...
.23
דבלב םינוילימ סינכמ ,םידראילימב קיזמ םאפס :רקחמ
...
.24
םאפסב המחלמל הצובק קובסייפב ומיקה םהל תפכאש םישנא
...
.25


:רשק תריציל
4 ץיבוקרב .ד.י ,ןואיזומה לדגמ
61181 ביבא-לת 18167 .ד.ת
03 - 5252441 :לט
03 - 6910189 :סקפ


 
הליהקל המורת
לגר תטישפ
הרבח קוריפ
לעופל האצוה
םירזוח םיק'צ
תוברע
אתנכשמ בוח
לבז ראוד
הרבח תחיתפ
הרבח תריגס
תונובזע לוהינ
האווצ
השורי
םיבשחמו טנרטניא
שומיש יאנת
םיעיפומה םינכתה תא קודבל וב גצומה עדימבו הז רתאב שמתשמה לע
.םהילע תכמתסמה תרחא וא תיטפשמ הלועפ לכ ינפל תיעוצקמ הצע לבקלו
.ונתיא ץעייתהל ילבמ רתאב םישמתשמה יפלכ יהשלכ תוירחאב םיאשונ ונא ןיא
תורומש תויוכזה לכ ©