03 - 6910189 :סקפ ,03 - 5252441 :לט ,61181 א"ת 18167 .ד.ת ,4 ץיבוקרב .ד.י ,ןואיזומה לדגמ ישאר דומע
  
  

  

 <<  ישאר דומעלבז ראוד החלשו קוחה תא הרפה יכ עבקש מ'עב תרושקת קט-גול תרבח דגנ ףסונ ד'ספ

 
דגנ ןזמ סיריא לש העיבתב 13/03/2012 םוימ ףסונ ןיד קספ
' ומכ םינוש גתומ תומשב העודיה ,מ'עב תרושקת קט גול תרבח
םהינב ,םינוש םימסרפמ רובע לבז ראוד הציפה רשאו MBVC '
,תוחפט יחרזמ קנב ,םירוזא ,היצרופורפ ,פורג גרבנזייא ,רבלא
,מ"עב רדיירטיא ,תואירב יתורש יבכמ ,ןוינכטה ,סרפ זכרמ
התסינ תעבתנה ןיעה שאר תללכמ ,ןג תמר תללכמ ,ראק ארשי
טרופמ ןיד קספב טפשמה תיב םלוא ,תונוש הנגה תונעטב םכחתהל
.םהלש הנגהה תונעט לכ תא החוד אוה יכ תיעמשמ דח עבק
http://law.co.il/media/computer-law/irismazan1.pdf
זובוא ןור ןיד ךרועמ העדוה ונלצא הלבקתה 14/11/2013 םויב
קספ ןכא יכ הלוע ונכרעש רורבמו רוערעב לטוב ןידה קספ יכ
08/10/2013 םוימ הטלחהב לטוב ןידה
טנרטניאה דוגיא לש רתאה ךותמ רוערעב הטלחהל רושיק ןלהל
ילארשיה
http://www.isoc.org.il/spam/verdict/133.pdf
ןזמ סיריא 'נ מ"מעב תרושקת קטגול 11878-04-13 א"ער
קט גול תרבח דגנ ןזמ סיריא לש העיבתב קיתה רוערעה רחאל
קספ ןתינ 06/04/2014 םויב ,טפשמה תיבל רזח ,מ'עב תרושקת
קוח תא הרפה קט גול תרבחש טפשמה תיב בוש עבק וב טרופמ ןיד
הצופתה תמישרל המשרנ תעבותהש הלש תונעטה לכ וחדנו םאפסה
ןייוצי - ליימב תומוסרפ הילא חולשל הל רתומ היה ןכלו הלש
קיתב הדגנ ןתינש ןיד קספב םג התחדנ קטגול לש המוד הנעט יכ
מ"עב תרושקת קט גול 'נ ןטול ףסא ד"וע 20453-03-11
http://www.isoc.org.il/spam/verdict/47.pdf


לש רתאה ךותמ ,תונטק תועיבתב ןושארה ןידה קספל רושיקה ןלהל
ילארשיה טנרטניאה דוגיא
http://law.co.il/media/computer-law/irismazan1.pdf
'חאו מ"עב תרושקת קט גול 'נ ןזמ 22190-09-12 ק"ת


תועיבתב עבתש זר ישי םשב רחא יטרפ םדא ,רחא קיתב יכ ןייוצי
ןוילעה דע רערע ,ךומנ םוכס ותבוטל קספנו קטגול תא תונטק
קט גול 'נ זר ישי 3545/14 א"ער קית לבקתה ולש רוערעהו
מ''עב תרושקת
:אבה רושיקה תא וקיתעה קטגול דגנ ןוילעב ןידה קספל
.http://elyon2.court.gov.il/files/14/040/029/T07/14029040
T07.htm
 :רשק תריציל
4 ץיבוקרב .ד.י ,ןואיזומה לדגמ
61181 ביבא-לת 18167 .ד.ת
03 - 5252441 :לט
03 - 6910189 :סקפ


 
הליהקל המורת
לגר תטישפ
הרבח קוריפ
לעופל האצוה
םירזוח םיק'צ
תוברע
אתנכשמ בוח
לבז ראוד
הרבח תחיתפ
הרבח תריגס
תונובזע לוהינ
האווצ
השורי
םיבשחמו טנרטניא
שומיש יאנת
םיעיפומה םינכתה תא קודבל וב גצומה עדימבו הז רתאב שמתשמה לע
.םהילע תכמתסמה תרחא וא תיטפשמ הלועפ לכ ינפל תיעוצקמ הצע לבקלו
.ונתיא ץעייתהל ילבמ רתאב םישמתשמה יפלכ יהשלכ תוירחאב םיאשונ ונא ןיא
תורומש תויוכזה לכ ©