03 - 6910189 :סקפ ,03 - 5252441 :לט ,61181 א"ת 18167 .ד.ת ,4 ץיבוקרב .ד.י ,ןואיזומה לדגמ ישאר דומע
  
  

  

 <<  ישאר דומעםינוש םימסרפמ רובע לבז ראוד קוחל דוגינב הציפה MBVC קט גול תרבח יכ עבקש דגנ ןיד קספ

 
,מ'עב תרושקת קט גול תרבח דגנ09/09/2011 םוימ ןיד קספ
לבז ראוד הציפה רשאו ' MBVC ' ומכ םינוש גתומ תומשב העודיה
םינוש םימסרפמ רובע
טפשמה תיב םלוא ,תונוש הנגה תונעטב םכחתהל התסינ תעבתנה
תונעט לכ תא החוד אוה יכ תיעמשמ דח עבק טרופמ ןיד קספב
םהלש הנגהה
! יפוסו טולח אוהו ןידה קספ לע רוערע שגוה אל עודיה לככ


טנרטניאה דוגיא לש רתאה ךותמ ןידה קספל רושיקה תא וקיתעה
ילארשיה
מ"עב תרושקת קט גול 'נ ןטול ףסא ד"וע 20453-03-11 ק"ת
http://www.isoc.org.il/spam/verdict/47.pdf
 :רשק תריציל
4 ץיבוקרב .ד.י ,ןואיזומה לדגמ
61181 ביבא-לת 18167 .ד.ת
03 - 5252441 :לט
03 - 6910189 :סקפ


 
הליהקל המורת
לגר תטישפ
הרבח קוריפ
לעופל האצוה
םירזוח םיק'צ
תוברע
אתנכשמ בוח
לבז ראוד
הרבח תחיתפ
הרבח תריגס
תונובזע לוהינ
האווצ
השורי
םיבשחמו טנרטניא
שומיש יאנת
םיעיפומה םינכתה תא קודבל וב גצומה עדימבו הז רתאב שמתשמה לע
.םהילע תכמתסמה תרחא וא תיטפשמ הלועפ לכ ינפל תיעוצקמ הצע לבקלו
.ונתיא ץעייתהל ילבמ רתאב םישמתשמה יפלכ יהשלכ תוירחאב םיאשונ ונא ןיא
תורומש תויוכזה לכ ©