03 - 6910189 :סקפ ,03 - 5252441 :לט ,61181 א"ת 18167 .ד.ת ,4 ץיבוקרב .ד.י ,ןואיזומה לדגמ ישאר דומע
  
  

  

 <<  ישאר דומעקוחל דוגינב תקהבומ תמוסרפ וזש עבקנו םניח תורשמ ןותיע לש הווסמב לבז ראוד חלשש יבו'ג טנרטניאה רתא דגנ ןיד קספ

 
גתומ תומשב עודיה ,ןייד דעלג דגנ 13/09/2011 םוימ ןיד קספ
יבאשמ ןצינ', ' jobby ', ' יבו'ג ' טנרטניאה רתא ומכ םינוש
םניח תורשמ ןותיע לש הווסמב לבז ראוד הציפה רשאו ',שונא
עבק טפשמה תיב םלוא ,תונוש הנגה תונעטב םכחתהל הסינ עבתנה
הנגהה תונעט לכ תא החוד אוה יכ תיעמשמ דח
! יפוסו טולח אוהו ןידה קספ לע רוערע שגוה אל עודיה לככ


טנרטניאה דוגיא לש רתאה ךותמ ןידה קספל רושיקה תא וקיתעה
ילארשיה
ןייד דעלג 'נ ישרוח תניע 29801-11-09 ק"ת
http://www.isoc.org.il/spam/verdict/48.pdf
 :רשק תריציל
4 ץיבוקרב .ד.י ,ןואיזומה לדגמ
61181 ביבא-לת 18167 .ד.ת
03 - 5252441 :לט
03 - 6910189 :סקפ


 
הליהקל המורת
לגר תטישפ
הרבח קוריפ
לעופל האצוה
םירזוח םיק'צ
תוברע
אתנכשמ בוח
לבז ראוד
הרבח תחיתפ
הרבח תריגס
תונובזע לוהינ
האווצ
השורי
םיבשחמו טנרטניא
שומיש יאנת
םיעיפומה םינכתה תא קודבל וב גצומה עדימבו הז רתאב שמתשמה לע
.םהילע תכמתסמה תרחא וא תיטפשמ הלועפ לכ ינפל תיעוצקמ הצע לבקלו
.ונתיא ץעייתהל ילבמ רתאב םישמתשמה יפלכ יהשלכ תוירחאב םיאשונ ונא ןיא
תורומש תויוכזה לכ ©