03 - 6910189 :סקפ ,03 - 5252441 :לט ,61181 א"ת 18167 .ד.ת ,4 ץיבוקרב .ד.י ,ןואיזומה לדגמ ישאר דומע
  
  

  

 <<  ישאר דומעםימסרפמ רובע לבז ראוד קוחל דוגינב הציפה - יל עיגמ ,ילאוד :ומכ םינוש תומשב העודיה ןויליימיא תרבח יכ עבקש ןיד קספ

 
תולעבב מ'עב ןויליימיא תרבח דגנ 03/07/2012 םוימ ןיד קספ
' ' ילאוד ' ומכ םינוש גתומ תומשב העודיה ,יתרפאה רפוע
םינוש םימסרפמ רובע לבז ראוד הציפה רשאו ' יל עיגמ
טפשמה תיב םלוא ,תונוש הנגה תונעטב םכחתהל וסינ םיעבתנה
םהלש הנגהה תונעט לכ תא החוד אוה יכ תיעמשמ דח עבק
ןיד יכרועו עובק יטפשמ ץועיי הל שיש ןויליימיא תרבח
השיגה אלו ןידה קספב הדגנ עבקנש המ לכב הריכה ,םיעובק
ראותמש יפכ קוחה תא הרפמ איהש תורורבה תועיבקה לע רוערע
! ןידה קספב


טנרטניאה דוגיא לש רתאה ךותמ ןידה קספל רושיקה תא וקיתעה
ילארשיה
לארשי ינורטקלא ראוד - ילאוד 'נ הלרמ תימע 29176-09-11 ק"ת
'חאו
http://isoc.org.il/spam/verdict/65.pdf
 :רשק תריציל
4 ץיבוקרב .ד.י ,ןואיזומה לדגמ
61181 ביבא-לת 18167 .ד.ת
03 - 5252441 :לט
03 - 6910189 :סקפ


 
הליהקל המורת
לגר תטישפ
הרבח קוריפ
לעופל האצוה
םירזוח םיק'צ
תוברע
אתנכשמ בוח
לבז ראוד
הרבח תחיתפ
הרבח תריגס
תונובזע לוהינ
האווצ
השורי
םיבשחמו טנרטניא
שומיש יאנת
םיעיפומה םינכתה תא קודבל וב גצומה עדימבו הז רתאב שמתשמה לע
.םהילע תכמתסמה תרחא וא תיטפשמ הלועפ לכ ינפל תיעוצקמ הצע לבקלו
.ונתיא ץעייתהל ילבמ רתאב םישמתשמה יפלכ יהשלכ תוירחאב םיאשונ ונא ןיא
תורומש תויוכזה לכ ©