03 - 6910189 :סקפ ,03 - 5252441 :לט ,61181 א"ת 18167 .ד.ת ,4 ץיבוקרב .ד.י ,ןואיזומה לדגמ ישאר דומע
  
  

  

 <<  ישאר דומעתיחרזא םגו תילילפ םג איה םאפס לבז ראוד חולשמ לע םילהנמ לש תישיא תוירחא

 
דובכ עבק ,ביבא לתב יזוחמה טפשמה תיב לש החנמ ןיד קספב
םוימ 'חאו דינ וי לוא 'נ דלפ 1437-09 קיתב ינימינב טפושה
קר אל לבז ראוד הציפהש הרבח ילהנמלש ןכתי יכ 11/06/2012
:תיחרזא םג אלא תילילפ תוירחא
חקפל בייח דיגאת להנמ יכ עבוק תרושקתה קוחל ('ח).א30 ףיעס
איה הקזח" יכו ,הז ףיעס יפל הריבע תעינמל ןתינש לכ תושעלו
םא אלא ,הז ןטק ףיעס יפל ותבוח תא רפה דיגאתב הרשמ אשונ יכ
הז ןיינעב היארה לטנ ."ותבוח תא אלמל ידכ ןתינש לכ השע ןכ
הנעבות תשגהל השקבה רושיא ךרוצל ןכלו ,דיגאתה להנמ לע לטומ
דגנ הרואכל תישיא הליע חיכוהל ידכ קוחבש הקזחב יד תיגוציי
יבגל הרומאה הקזחה תא עבוק ('ח).א30 ףיעס םנמא 2. הבישמה
ףיעס ךא ,תילילפ הריבע עוציבל רשקהב הרבחב הרשמ אשונ
."...תיחרזא הלווע איה הז ףיעס תוארוה תרפה" :עבוק ('ט)30
תילילפ הריבע עציבש הרבחב להנמ יכ הנעטל סיסב הרואכל שי
ףיעס חוכמ תיחרזא הלווע םג עצבמ ,קוחל ('ח).א30 ףיעס חוכמ
העיבתה ןמ קוחמל ןיא הז בלשב יכ קספנ ,ןכל .קוחל ('ט).א30
.2 הבישמה תא

:ןידה קספל רושיק
http://www.isoc.org.il/spam/verdict/64.pdf
 :רשק תריציל
4 ץיבוקרב .ד.י ,ןואיזומה לדגמ
61181 ביבא-לת 18167 .ד.ת
03 - 5252441 :לט
03 - 6910189 :סקפ


 
הליהקל המורת
לגר תטישפ
הרבח קוריפ
לעופל האצוה
םירזוח םיק'צ
תוברע
אתנכשמ בוח
לבז ראוד
הרבח תחיתפ
הרבח תריגס
תונובזע לוהינ
האווצ
השורי
םיבשחמו טנרטניא
שומיש יאנת
םיעיפומה םינכתה תא קודבל וב גצומה עדימבו הז רתאב שמתשמה לע
.םהילע תכמתסמה תרחא וא תיטפשמ הלועפ לכ ינפל תיעוצקמ הצע לבקלו
.ונתיא ץעייתהל ילבמ רתאב םישמתשמה יפלכ יהשלכ תוירחאב םיאשונ ונא ןיא
תורומש תויוכזה לכ ©