03 - 6910189 :סקפ ,03 - 5252441 :לט ,61181 א"ת 18167 .ד.ת ,4 ץיבוקרב .ד.י ,ןואיזומה לדגמ ישאר דומע
  
  

  

 <<  ישאר דומעקוחל דוגינב תקהבומ תמוסרפ הז םניחב סנכל הנמזה ובו ליימ יכ עבקש םיקסעל הללכמה דגנ ןיד קספ

 
םוימ , אפור לאינדו סייו ןנור םיקסעל הללכמה דגנ ןיד קספ
סנכל הנמזה ובו ליימ יכ עבקש םולשה טפשמ תיבב 23/11/2011
קוחל דוגינב תקהבומ תמוסרפ הז םניחבטנרטניאה דוגיא לש רתאה ךותמ ןידה קספל רושיקה תא וקיתעה
ילארשיה
'חאו אפור 'נ ינזח 12631-08-09 מ"את
http://www.isoc.org.il/spam/verdict/53.pdf
 :רשק תריציל
4 ץיבוקרב .ד.י ,ןואיזומה לדגמ
61181 ביבא-לת 18167 .ד.ת
03 - 5252441 :לט
03 - 6910189 :סקפ


 
הליהקל המורת
לגר תטישפ
הרבח קוריפ
לעופל האצוה
םירזוח םיק'צ
תוברע
אתנכשמ בוח
לבז ראוד
הרבח תחיתפ
הרבח תריגס
תונובזע לוהינ
האווצ
השורי
םיבשחמו טנרטניא
שומיש יאנת
םיעיפומה םינכתה תא קודבל וב גצומה עדימבו הז רתאב שמתשמה לע
.םהילע תכמתסמה תרחא וא תיטפשמ הלועפ לכ ינפל תיעוצקמ הצע לבקלו
.ונתיא ץעייתהל ילבמ רתאב םישמתשמה יפלכ יהשלכ תוירחאב םיאשונ ונא ןיא
תורומש תויוכזה לכ ©