03 - 6910189 :סקפ ,03 - 5252441 :לט ,61181 א"ת 18167 .ד.ת ,4 ץיבוקרב .ד.י ,ןואיזומה לדגמ ישאר דומע
  
  


םיאבה םיכורב

:תוברל ,ןימי דצב טירפתב םיעיפומה םיאשונב םויכ קסוע ונדרשמ
,םישונ רדסה ,לגר תטישפו לעופל האצוה יכילהב םידיחיו םיקסע גוציי
,םיבייחמ תובוח תייבג ,ש"מיבב םינוידבו םישונ תופיסאב גוציי
םיקית דוחיאב גוצייו לופיט ,םיפסכ יבייח לע הנגה
,םיכילה בוכיע ,םילוקיעמ הנגה ,םיעצמאב לבגומבו
,םידבוע י"ע הרבח קוריפ ,םיסכנ סוניכב םיסכנ שומימ
םיק'צב לופיט ,םישונ י"ע הרבח קוריפ ,ןוצרמ הרבח קוריפ
,םיק'צ תייבג ינפמ תוננוגתה ,םיק'צ תייבגו םירזוח
םיזוח תקידב ,הזוח תרפה לש םירקמב לופיט ,םיזוח תנכה
הריציב השרומ יתלב שומיש ,םיבשחמו טנרטניא ,המיתח ינפל
,תונומתב השרומ יתלב שומיש ,תיתונמוא וא תיתמרד תיתורפס
,הידמב וא ןותיעב וא רפסב וא טנרטניאב הקתעה
תודגנתה ,ןיד י"פע השורי וצ תאצוה ,ןובזע לש לגר תטישפ
תונובזע לוהינ ,האווצ תליספ ,האווצ םויק וצל תודגנתה ,השוריל

ינזח ןליא (ןלכלכ) ד"וע י"ע להונמ דרשמה
םיטפשמה דרשמב ריכב ילכלכ רקוחכ קסעוה
יללכה סופורטופאהו ימשרה םיסכנה סנוכ ףגא
(B.A) א"ת תטיסרבינואב הלכלכב ןושאר ראות רגוב
(LL.M) ןליא-רב תטיסרבינואב םיטפשמב ינש ראות רגוב
(LL.B) תימדקאה הירקב םיטפשמב ןושאר ראות תונייטצהב םייסו
םיטנדוטס 220 ךותמ ישילש גרודמ אוהשכ
תונג תדעו י"ע תרכומה הדועת לעב רשגמ ,"תובוח" רפסה רבחמ
םיריכב םירקוח תומלתשה רגוב ,הלכלכל תילארשיה הדוגאה רבח
יללכה סופורטופאהו ימשרה םיסכנה סנוכ ףגא םיטפשמה דרשמב
תואנובשחו הלכלכל רבעשל הצרמ ,סבולג ןותיעב םיאנותיע סרוקו
ןוערפ תולדח יכילה תרגסמב תוריקח לע שגד ךות ןויע ימיב הצרמ
www.Hovot.co.il "תובוח" טנרטניאה רתא להנמו

:רשק תריציל
4 ץיבוקרב .ד.י ,ןואיזומה לדגמ
61181 ביבא-לת 18167 .ד.ת
03 - 5252441 :לט
03 - 6910189 :סקפ
הליהקל המורת
לגר תטישפ
הרבח קוריפ
לעופל האצוה
םירזוח םיק'צ
תוברע
אתנכשמ בוח
לבז ראוד
הרבח תחיתפ
הרבח תריגס
תונובזע לוהינ
האווצ
השורי
םיבשחמו טנרטניא
'תושו ןליא ינזח
ד"וע דרשמ


שומיש יאנת
םיעיפומה םינכתה תא קודבל וב גצומה עדימבו הז רתאב שמתשמה לע
.םהילע תכמתסמה תרחא וא תיטפשמ הלועפ לכ ינפל תיעוצקמ הצע לבקלו
.ונתיא ץעייתהל ילבמ רתאב םישמתשמה יפלכ יהשלכ תוירחאב םיאשונ ונא ןיא
תורומש תויוכזה לכ ©