03 - 6910189 :סקפ ,03 - 5252441 :לט ,61181 א"ת 18167 .ד.ת ,4 ץיבוקרב .ד.י ,ןואיזומה לדגמ ישאר דומע
  
  

  

 <<  ישאר דומעהרסה תבוח ןיא ,ריסה אל ןעמנהו הצופתה תמישרמ ומצע ריסהל ןעמנל רשפא םסרפמה םא םג :ןוילעה לש הכלה

 
יתשב ןיד קספ דבכנה ןוילעה טפשמה תיב ןתנ 27/07/2014 םויב
א"ער קיתב ,הנטק העיבתכ ולחה רשא רוערע תושר תושקב
יוציפה הבוג םניינעו 3545/14, א"ער קית םע דחואמב 2904/14,
קזב) תרושקתה קוחל א30 ףיעס יפל העיבתב קוספל יואר ותוא
תוינורקע תועיבק רפסמ ועבקנ ותרגסמב 1982, ב"משת (םירודישו
:תובושחו
, 1,000קקוחמה ביצהש ןוילעה ףרב תוארל טפשמה יתב לע.1
םירקמב תיחפהל ןתינ הנממ ,אצומ תדוקנכ ,תחא תמוסרפל
.םימיאתמ
קוחה י"פעש הדבועה רואל קזנ תנטקה תבוח הלח אל עבותה לע.2
קזנה תדיממ תורישי םירזגנ םניא םהו אמגודל םייוציפב רבודמ
.יטרקנוקה
הצופתה תמישרמ ומצע ריסהל ןעמנל רשפא םסרפמה םא םג.3
וב ןפואה לע אוה שגדהו ,הרסה תבוח ןיא ,ריסה אל ןעמנהו
אלו ,וקזנ תא ןיטקהל קוזינה לש ותבוח לע אלו לוועמה גהנתה
.דבלב תיטנמס הרימאב רבודמ
,הנשב תועיבת 5 םא םג ,םאפס תועיבת רפסמ שיגה עבות םא ףא.4
,הקיקחה תילכתלו ירוביצה סרטניאל תוריש רדגב אב ודוע רבדה
.יטרקנוק עגפנכ םייוציפה םוכס תא ותבוטל קוספל שיו
אוהש הדבועה תא םאפס תעיבתב עבות לש ותבוחל ףוקזל ןיא.5
.ד"וע

:אבה רושיקה תא וקיתעה ןידה קספל
.http://elyon2.court.gov.il/files/14/040/029/T07/14029040
T07.htm
 :רשק תריציל
4 ץיבוקרב .ד.י ,ןואיזומה לדגמ
61181 ביבא-לת 18167 .ד.ת
03 - 5252441 :לט
03 - 6910189 :סקפ


 
הליהקל המורת
לגר תטישפ
הרבח קוריפ
לעופל האצוה
םירזוח םיק'צ
תוברע
אתנכשמ בוח
לבז ראוד
הרבח תחיתפ
הרבח תריגס
תונובזע לוהינ
האווצ
השורי
םיבשחמו טנרטניא
שומיש יאנת
םיעיפומה םינכתה תא קודבל וב גצומה עדימבו הז רתאב שמתשמה לע
.םהילע תכמתסמה תרחא וא תיטפשמ הלועפ לכ ינפל תיעוצקמ הצע לבקלו
.ונתיא ץעייתהל ילבמ רתאב םישמתשמה יפלכ יהשלכ תוירחאב םיאשונ ונא ןיא
תורומש תויוכזה לכ ©