03 - 6910189 :סקפ ,03 - 5252441 :לט ,61181 א"ת 18167 .ד.ת ,4 ץיבוקרב .ד.י ,ןואיזומה לדגמ ישאר דומע
  
  

  

לגר תטישפ <<  ישאר דומע


לגרה תטישפ ךילה לע םיטרפ תלבקל ןאכ ושיקה
...
.1
לגר יטשופל הגיהנ תונוישר שודיח לע םיטרפ תלבקל ןאכ ושיקה
...
.2
לגר טשפש קסעב םידבוע תויוכז לע םיטרפ תלבקל ןאכ ושיקה
...
.3
ץראהמ האיצי בוכיע תקידב לע םיטרפ תלבקל ןאכ ושיקה
...
.4
תרוכשמ לוקיעמ םירוטפה םימוכסב היפצל ןאכ ושיקה
...
.5


:רשק תריציל
4 ץיבוקרב .ד.י ,ןואיזומה לדגמ
61181 ביבא-לת 18167 .ד.ת
03 - 5252441 :לט
03 - 6910189 :סקפ


 
הליהקל המורת
לגר תטישפ
הרבח קוריפ
לעופל האצוה
םירזוח םיק'צ
תוברע
אתנכשמ בוח
לבז ראוד
הרבח תחיתפ
הרבח תריגס
תונובזע לוהינ
האווצ
השורי
םיבשחמו טנרטניא
שומיש יאנת
םיעיפומה םינכתה תא קודבל וב גצומה עדימבו הז רתאב שמתשמה לע
.םהילע תכמתסמה תרחא וא תיטפשמ הלועפ לכ ינפל תיעוצקמ הצע לבקלו
.ונתיא ץעייתהל ילבמ רתאב םישמתשמה יפלכ יהשלכ תוירחאב םיאשונ ונא ןיא
תורומש תויוכזה לכ ©