03 - 6910189 :סקפ ,03 - 5252441 :לט ,61181 א"ת 18167 .ד.ת ,4 ץיבוקרב .ד.י ,ןואיזומה לדגמ ישאר דומע
  
  

  

 <<  ישאר דומעתומוסרפה תא ורובע קווישש ימ תא םגו םאפסב העיפומ ולש תמוסרפהש ימ תא םג עובתל ןתינ ןויליימיא תרבח דגנ הטלחה

 
תיב שיגדה 07/09/2012 םוימ ןויליימיא תרבח דגנ הטלחהב
ימ תא םג עובתל ןתינ יכ עבקו קוחה תוארוה תא טפשמה
תא םגו (לבז ראוד איהש תמוסרפ) םאפסב העיפומ ולש תמוסרפהש
ק"ת קיתו 5240-10-11 ק"ת קית .תומוסרפה תא ורובע קווישש ימ
.םירחאו יתרפאה 'נ גרבסלג 34799-01-12

:הטלחהה תאירקל רושיקה לע ושיקה
http://law.co.il/media/computer-law/glassberg.pdf
 :רשק תריציל
4 ץיבוקרב .ד.י ,ןואיזומה לדגמ
61181 ביבא-לת 18167 .ד.ת
03 - 5252441 :לט
03 - 6910189 :סקפ


 
הליהקל המורת
לגר תטישפ
הרבח קוריפ
לעופל האצוה
םירזוח םיק'צ
תוברע
אתנכשמ בוח
לבז ראוד
הרבח תחיתפ
הרבח תריגס
תונובזע לוהינ
האווצ
השורי
םיבשחמו טנרטניא
שומיש יאנת
םיעיפומה םינכתה תא קודבל וב גצומה עדימבו הז רתאב שמתשמה לע
.םהילע תכמתסמה תרחא וא תיטפשמ הלועפ לכ ינפל תיעוצקמ הצע לבקלו
.ונתיא ץעייתהל ילבמ רתאב םישמתשמה יפלכ יהשלכ תוירחאב םיאשונ ונא ןיא
תורומש תויוכזה לכ ©