03 - 6910189 :סקפ ,03 - 5252441 :לט ,61181 א"ת 18167 .ד.ת ,4 ץיבוקרב .ד.י ,ןואיזומה לדגמ ישאר דומע
  
  

  

האווצ <<  ישאר דומע


האווצ םויק וצל השקב תנכה
...
.1
?האווצ יהמ
...
.2
לכ םאהו (םידעב ,תושר לומ ,הפ לעב ,די בתכב) האווצה יגוס עברא
?םידע לומ תויהל תבייח האווצ

...
.3
? הז תא םישוע ךיאו ,האווצה תא דיקפהל יאדכ םאה
...
.4
האווצה לש יוניש וא לוטיב
...
.5
ףקותב היהת האווצהש ידכ םייקתהל םיכירצש םייסיסב םיאנת
...
.6
האווצה ןכותב ןייצל ץלמומש םיפסונ םיטרפ
...
.7
ןייל ןוא - השורי יניינעל םשרה תורגא םולשת
...
.8


:רשק תריציל
4 ץיבוקרב .ד.י ,ןואיזומה לדגמ
61181 ביבא-לת 18167 .ד.ת
03 - 5252441 :לט
03 - 6910189 :סקפ


 
הליהקל המורת
לגר תטישפ
הרבח קוריפ
לעופל האצוה
םירזוח םיק'צ
תוברע
אתנכשמ בוח
לבז ראוד
הרבח תחיתפ
הרבח תריגס
תונובזע לוהינ
האווצ
השורי
םיבשחמו טנרטניא
שומיש יאנת
םיעיפומה םינכתה תא קודבל וב גצומה עדימבו הז רתאב שמתשמה לע
.םהילע תכמתסמה תרחא וא תיטפשמ הלועפ לכ ינפל תיעוצקמ הצע לבקלו
.ונתיא ץעייתהל ילבמ רתאב םישמתשמה יפלכ יהשלכ תוירחאב םיאשונ ונא ןיא
תורומש תויוכזה לכ ©