03 - 6910189 :סקפ ,03 - 5252441 :לט ,61181 א"ת 18167 .ד.ת ,4 ץיבוקרב .ד.י ,ןואיזומה לדגמ ישאר דומע
  
  

  

 <<  ישאר דומעהאווצה לש יוניש וא לוטיב

 
לוטיבה .התוא תונשל וא האווצה תא לטבל ןתינ ןמז תדוקנ לכב
י"ע וא האווצה לש םיקתועה לכ תדמשה י"ע השענ האווצה לש
םא .תלטובמ תמדוקה האווצהש שרופמב תנייצמה השדח האווצ
תמדוקה האווצה יכ שרופמב ןייוצמ אל רתוי השדחה האווצב
םיטרפה ןיינעל תעבוקש איה הבתכנש הנורחאה האווצה זא ,הלטב
,תמדוקה האווצב רומאה תא םירתוסה םיטרפה ןיינעלו ופסוהש
האווצה עבקת םהילא תוסחייתה התייה אלש םיטרפה ןיינעלו
.תמדוקה
 :רשק תריציל
4 ץיבוקרב .ד.י ,ןואיזומה לדגמ
61181 ביבא-לת 18167 .ד.ת
03 - 5252441 :לט
03 - 6910189 :סקפ


 
הליהקל המורת
לגר תטישפ
הרבח קוריפ
לעופל האצוה
םירזוח םיק'צ
תוברע
אתנכשמ בוח
לבז ראוד
הרבח תחיתפ
הרבח תריגס
תונובזע לוהינ
האווצ
השורי
םיבשחמו טנרטניא
שומיש יאנת
םיעיפומה םינכתה תא קודבל וב גצומה עדימבו הז רתאב שמתשמה לע
.םהילע תכמתסמה תרחא וא תיטפשמ הלועפ לכ ינפל תיעוצקמ הצע לבקלו
.ונתיא ץעייתהל ילבמ רתאב םישמתשמה יפלכ יהשלכ תוירחאב םיאשונ ונא ןיא
תורומש תויוכזה לכ ©