03 - 6910189 :סקפ ,03 - 5252441 :לט ,61181 א"ת 18167 .ד.ת ,4 ץיבוקרב .ד.י ,ןואיזומה לדגמ ישאר דומע
  
  

  

 <<  ישאר דומע?םידע לומ תויהל תבייח האווצ לכ םאהו (םידעב ,תושר לומ ,הפ לעב ,די בתכב) האווצה יגוס עברא

 
העדהמ לידבהל רשאכ ,תואווצ תושעל ןתינ ןהב תורוצ עברא םנשי
אל הז ,םידע לומ תויהל האווצ לע היפל רוביצה ברקב תחוורה
םיבייחש םייסיסב םיאנת םנשי האווצ לכב םלוא ,יחרכה
ותעדב לולצ תויהל ךירצ שירומה םירקמה לכב רשאכ ,םייקתהל
םושרל אלו ,האווצה תועמשמ תאו ןכותה תא ןיבי אוהש הדימב
.יהשלכ היפכ וא ץחל תחת התוא
לומ תויהל תבייח הניא רשא האווצ יהוז די בתכב האווצ 1.
תבייח איה ,םייסיסב םירבד הב םייקתהל םיבייח ךא ,םידע
המיתחה הב עיפוהל תבייח ,שירומה לש ודי בתכב האולמב בתכיהל
לש ודי בתכב ךיראת םג הב ןייצל הבוחו ,שירומה לש ודי בתכב
הבוח ןיא .ספדומ טנמלא הב היהיש רוסא ,רמולכ .שירומה
,תאז םע דחי ,השורי יניינעל םשרה לצא שארמ התוא דיקפהל
וא וז ךרדב חיכוהל שרדיי האווצ םויק וצ שקביש ימ יכ ריבס
.חונמה לש ודי בתכ ןכא הז יכ תרחא
לומ תויהל תבייח הניא רשא האווצ יהוז תושר לומ האווצ 2.
לכהו בתכב םגו פ"עב םג התוא תושעל ןתינ .תושר לומ אלא םידע
,ש"מיב לש םשר וא טפוש איה תושר הז ןיינעל רשאכ ,תושר לומ
ומצע שירומה .יתד ןיד תיב ,השורי יניינעל םשרה ,ןוירטונ
הב עיפוהל םיבייחו תושרה גיצנ לומ ומצעב עיפוהל בייח
םע אובל איה תיראלופופה ךרדה .התשענ הב םוקמהו ךיראתה
גיצנ ותואל התוא שיגהל ךירצ ומצע שירומה ,הבותכ האווצה
וזש ריהצי שירומ ותוא זאו ,שירומל םתוא אירקי רשא תושר
ךרד .ריהצתה תא תמאי תושר גיצנ ותוא רשאכ ,ולש האווצה
םושרי אוה ,תושר גיצנ ותואל פ"עב םירבדה תא רמאל איה היינש
האווצה וזש ריהצי שירומ ותוא זאו ,שירומל םתוא אירקי ,םתוא
דיקפהל הבוח ןיא .ריהצתה תא תמאי תושר גיצנ ותואו ,ולש
.השורי יניינעל םשרה לצא שארמ התוא
,םידע לומ תויהל תבייח רשא האווצ יהוז הפ לעב האווצ 3.
כ"דב תרצונ וז האווצ ."ערמ ביכש תאווצ" םשב םג העודי
.תוומ ףס לע אוהש רובס וא תוומ ףס לע שירומה הב היצאוטיסב
םיעמושה םידע ינש לומ האווצה תא טרפל לוכי שירומה הז בצמב
הז בצמב .ןיד לוספ וא ןיטק תויהל לוכי וניא דע ,ויפמ התוא
ןב וא) םיוסמ םדא תוכזל והשמ עיפוי האווצבש העינמ ןיא
םירבד ןורכיז םושרל םידעה לע .םידעה דחא אוה םא םג (וגוז
ןורכיז ותואב ןייצל םיבייח םהו ,שירומה לש םירבדה ןכות ובו
.פ"עב האווצ התוא התשענ ןהב תוביסנה תאו ךיראתה תא םירבד
םהילעו םידע ינש םתוא םותחל םיבייח םירבד ןורכיז ותוא לע
רחאל דימ ירשפאה םדקהב השורי יניינעל םשרה לצא התוא דיקפהל
םוימ שדוח רבע םא הלטב וז האווצ ,תאז םע דחי .התשענש
לצא שארמ התוא דיקפהל הבוח .םייחב ןיידע שירומהו התשענש
.השורי יניינעל םשרה
תבייח איה .רתויב תיראלופופה האווצה יהוז םידעב האווצ 4.
בתכב תויהל תבייח הניאו תספדומ תויהל הלוכי ךא בתכב תויהל
םותחל בייח שירומהו ,ךיראת הב ןייצל םיבייח .שירומה לש ודי
ןיטק תויהל לוכי וניא דע רשאכ ,םידע ינש לומ ודי בתכב הילע
םיוסמ םדא תוכזל והשמ עיפומ האווצב וב בצמב .ןיד לוספ וא
רוסא ףאו םידעה דחא תויהל לוכי וניא אוה זא (וגוז ןב וא)
ינפב ריהצמ שירומה .הלש הכירעב קלח תחקל וא התוא ךורעל ול
ידי לע האווצה תא םירשאמ םידעה ,ולש האווצה וזש םידעה ינש
.האווצ לע םתחש הז אוהו םלומ ריהצה אוהש האווצה לע המיתח
דעה ומצע אוה רשאכ ןיד ךרוע לומ תישענ וזכ האווצב כ"דב
םשרה לצא שארמ התוא דיקפהל הבוח ןיא .ומעטמ ףסונ והשימו
.השורי יניינעל
םימגפ הב ולפנ םא םג האווצה רשאל ןתינ םימיוסמ םירקמב
ןוצרה תא תפקשמ איה יכ ענכושי טפשמה תיב םא תאזו םימיוסמ
.שירומה לש
 :רשק תריציל
4 ץיבוקרב .ד.י ,ןואיזומה לדגמ
61181 ביבא-לת 18167 .ד.ת
03 - 5252441 :לט
03 - 6910189 :סקפ


 
הליהקל המורת
לגר תטישפ
הרבח קוריפ
לעופל האצוה
םירזוח םיק'צ
תוברע
אתנכשמ בוח
לבז ראוד
הרבח תחיתפ
הרבח תריגס
תונובזע לוהינ
האווצ
השורי
םיבשחמו טנרטניא
שומיש יאנת
םיעיפומה םינכתה תא קודבל וב גצומה עדימבו הז רתאב שמתשמה לע
.םהילע תכמתסמה תרחא וא תיטפשמ הלועפ לכ ינפל תיעוצקמ הצע לבקלו
.ונתיא ץעייתהל ילבמ רתאב םישמתשמה יפלכ יהשלכ תוירחאב םיאשונ ונא ןיא
תורומש תויוכזה לכ ©