03 - 6910189 :סקפ ,03 - 5252441 :לט ,61181 א"ת 18167 .ד.ת ,4 ץיבוקרב .ד.י ,ןואיזומה לדגמ ישאר דומע
  
  

  

 <<  ישאר דומעהאווצ םויק וצל השקב תנכה

 
?השקבה תנכה לש תורישה ללוכ המ
םיכמסמהו םיטרפה לכ םע עיגהל שי הילא דרשמב השיגפ .א
.ךשמהב םיטרופמה
שרדנכ םהילע המיתחו האווצ םויק וצל השקב יכמסמ יולימ .ג
.קוח י"פע
.שרדנכ השקבהמ םיפסונ םיקתוע תנכה .ד
.השורי יניינעל םשרל השקבה חולשמ .ה

:השיגפל עיגהל שי םתיא םיכמסמה
(השורי יניינעל םשרב האווצ הדקפוה אל םא) תירוקמ האווצ .א
.םיקתעה ינש +
לבקל ןתינ) ןיקת חפס ףוריצב שקבמה לש הניקת תוהז תדועת
.(םינפה דרשמב
.(םינפה דרשמב לבקל ןתינ) חונמה לש תירוקמ הריטפ תדועת .ב
ירפסמ איבהל שי האווצה י"פע םיפסונ םישרוי שיו הדימב .ג
םהמ א"כמ בתכב ירוקמ רושיאו םירחאה םישרויהמ א"כ לש .ז.ת
ראודב חולשל ןתינ ןיפוליחל רשאכ ,השקבה תשגה לע ול עודי יכ
ךכ לע (תונקתבש חסונב) םירחאה םישרויהמ א"כל העדוה םושר
העדוהה לש ירוקמ קתעה דרשמל איבהל שיו השקבה שיגמ שקבמהש
.םהמ א"כל םושר ראודב חולשמה רושיא ףוריצב םישרויל
תרגאו 462 קית תחיתפ תרגא) .תורגאה יתש םולשת ירבוש .ד
סיטרכ םע דרשמל עיגהל ןתינ ןיפוליחל (130 ןותיעב םוסרפ
.השיגפה ךלהמב תורגאה םולשת עצבלו יארשא
,השורי וצ + האווצ םויק וצל השקבב רבודמו הדימב :הרעה .ה
קית תחיתפ תרגא םלשל שיו השקב לכל דרפנ אוה החרטה רכש יזא
.חש 130 םוסרפ תרגאו חש 924 לש םוכסב

:םתיא עיגהל שיש עדימו םיטרפ
הריטפ תדועת איבהל שי רטפנש שרוי היה חונמלו הדימב .א
.רטפנש שרויה לש םג תירוקמ
םיאלמה םיטרפה תא איבהל שי גוז תב/ןב היה חונמלו הדימב .ב
תדועת ףרצל שי רטפנ גוזה תב/ןבו הדימב) גוזה תב/ןב לש
(םהלש תירוקמ הריטפ
.רטפנ חונמה וב ח"היב םשו חונמה ררוגתה הב תבותכה .ג

:תורעה
.מ"עמ ללוכ וניא החרטה רכש
.לארשיב היה ובשומ םוקמש חונמל םיסחייתמ םיריחמה
השורי וצל השקבב ךרוצ שי האווצ םויק וצל ףסונבו הדימב
.ףסונ םולשת םלושי
רוחמית עצובי השקבה תשגה רחאל גוציי ךשמה שרדייו הרקמב
.תוביסנל םאתהב דרפנ
 :רשק תריציל
4 ץיבוקרב .ד.י ,ןואיזומה לדגמ
61181 ביבא-לת 18167 .ד.ת
03 - 5252441 :לט
03 - 6910189 :סקפ


 
הליהקל המורת
לגר תטישפ
הרבח קוריפ
לעופל האצוה
םירזוח םיק'צ
תוברע
אתנכשמ בוח
לבז ראוד
הרבח תחיתפ
הרבח תריגס
תונובזע לוהינ
האווצ
השורי
םיבשחמו טנרטניא
שומיש יאנת
םיעיפומה םינכתה תא קודבל וב גצומה עדימבו הז רתאב שמתשמה לע
.םהילע תכמתסמה תרחא וא תיטפשמ הלועפ לכ ינפל תיעוצקמ הצע לבקלו
.ונתיא ץעייתהל ילבמ רתאב םישמתשמה יפלכ יהשלכ תוירחאב םיאשונ ונא ןיא
תורומש תויוכזה לכ ©