03 - 6910189 :סקפ ,03 - 5252441 :לט ,61181 א"ת 18167 .ד.ת ,4 ץיבוקרב .ד.י ,ןואיזומה לדגמ ישאר דומע
  
  

  

 <<  ישאר דומעהאווצה ןכותב ןייצל ץלמומש םיפסונ םיטרפ

 
תומ ינפל רטפנ םתיצרש שרויה רשאכ כ"דב ,שרוי ירחא שרוי .א
שרויה תויוכז ושמומ אלש וא האווצב יוניש עצוב אלו שירומה
.האווצב
תוארוה יבגל תועד יקוליח עונמל כ"דב ,ןובזע להנמ יונימ .ב
.תובוח םע דדומתהל וא ,האווצה
.תמדוק האווצ תוארוה לכ לוטיב .ג
יטרפ םג רשפא םאו ,םישרויה לש .ז.ת 'סמו אלמ םש ןויצ .ד
.תורשקתה
וז הדוקנ .םישרויהמ א"כ לבקי ותוא קלחה לש שרופמ םושיר .ה
יחוטיב ,םייח יחוטיב ,למג תופוקב םיפסכל רקיעב תסחייתמ
םיפסכה תרחא ןכש ,(' 147ס) 'דכו היסנפ תונרק ,םילהנמ
.םיחוטיבו תופוק םתואב בטומכ םושרש ימל םירבעומ
רתאל לק היהיש כ"דב ,םיסכנה לש קייודמ רואיתו טוריפ .ו
,םיקלח םתואבו םישרוי םתואל השרוה יבגל תיללכ הארוהו ,םתוא
.שרופמב ורכזוה אלש םיסכנה לכו תויוכזה לכ לש םג
.האווצה תיישע םוקמ .ז
שרויה ומייקתי םה םא קרש םיריבס םיאנת םג ףיסוהל ןתינ .ח
.השוריב הכזי
יכ ןייצל ןתינ ,גוזה תב םע םירערועמ םיסחי לש בצמב .ט
וא ,המוקמב אלא הבותכל ףסונב היהת אל האווצה י"פע השוריה
.והשלכ זוזיק עצוביש
 :רשק תריציל
4 ץיבוקרב .ד.י ,ןואיזומה לדגמ
61181 ביבא-לת 18167 .ד.ת
03 - 5252441 :לט
03 - 6910189 :סקפ


 
הליהקל המורת
לגר תטישפ
הרבח קוריפ
לעופל האצוה
םירזוח םיק'צ
תוברע
אתנכשמ בוח
לבז ראוד
הרבח תחיתפ
הרבח תריגס
תונובזע לוהינ
האווצ
השורי
םיבשחמו טנרטניא
שומיש יאנת
םיעיפומה םינכתה תא קודבל וב גצומה עדימבו הז רתאב שמתשמה לע
.םהילע תכמתסמה תרחא וא תיטפשמ הלועפ לכ ינפל תיעוצקמ הצע לבקלו
.ונתיא ץעייתהל ילבמ רתאב םישמתשמה יפלכ יהשלכ תוירחאב םיאשונ ונא ןיא
תורומש תויוכזה לכ ©