03 - 6910189 :סקפ ,03 - 5252441 :לט ,61181 א"ת 18167 .ד.ת ,4 ץיבוקרב .ד.י ,ןואיזומה לדגמ ישאר דומע
  
  

  

 <<  ישאר דומעףקותב היהת האווצהש ידכ םייקתהל םיכירצש םייסיסב םיאנת

 
.דבלב שירומה ןוצר תא ףקשל האווצה לע .א
.הילע המיתחה תעב לולצו רישכ אוה האווצה םשרש שירומה .ב
העפשה וא המרמ ,םויא תחת תאז השע אל האווצה םשרש שירומה .ג
.'דכו תנגוה יתלב
וא/ו התכירעב קלח חקל אל האווצהמ הנהנה/הכוזה םדא .ד
.התמיתח תעב חכנ וא/ו הלש חוסינב
.רתוי תרחואמ האווצ המשרנ אלש אדוול ידכ ,ךיראת .ה
.בייח אל ךא דומע לכב ץלמומ ,המיתח .ו
 :רשק תריציל
4 ץיבוקרב .ד.י ,ןואיזומה לדגמ
61181 ביבא-לת 18167 .ד.ת
03 - 5252441 :לט
03 - 6910189 :סקפ


 
הליהקל המורת
לגר תטישפ
הרבח קוריפ
לעופל האצוה
םירזוח םיק'צ
תוברע
אתנכשמ בוח
לבז ראוד
הרבח תחיתפ
הרבח תריגס
תונובזע לוהינ
האווצ
השורי
םיבשחמו טנרטניא
שומיש יאנת
םיעיפומה םינכתה תא קודבל וב גצומה עדימבו הז רתאב שמתשמה לע
.םהילע תכמתסמה תרחא וא תיטפשמ הלועפ לכ ינפל תיעוצקמ הצע לבקלו
.ונתיא ץעייתהל ילבמ רתאב םישמתשמה יפלכ יהשלכ תוירחאב םיאשונ ונא ןיא
תורומש תויוכזה לכ ©