03 - 6910189 :סקפ ,03 - 5252441 :לט ,61181 א"ת 18167 .ד.ת ,4 ץיבוקרב .ד.י ,ןואיזומה לדגמ ישאר דומע
  
  

  

 <<  ישאר דומע? הז תא םישוע ךיאו ,האווצה תא דיקפהל יאדכ םאה

 
םשרה ידרשמב דיקפהל ןתינ האווצ יכ עבוק קוחל 21 ףיעס
,הבוח וז הפ לעב האווצב רבודמשכו ץראה יבחרב השורי יניינעל
ןכש ,הניקת האווצה יכ חיטבמ הז ןיא יכ שגדוי תאז םע דחי
אלא ,קוחה יפל שרדנכ הכרענ איה םא םיקדוב אל הדקפהה תעב
.האווצה תדקפה םושיר לש תינכט הלועפ קר תעצבתמ
הדועת םע ההדזהש רחאל ומצע שירמה קר דיקפהל לוכי האווצה תא
האווצה םויק םצע רשאכ ,הדקפה לע רושיא לבקמ אוהו ההזמ
בלש לכבו ,םייחב שירומה דוע לכ תוידוסב םירמשנ התדקפהו
םיבייח דימת אל ,םלוא .הרזחב האווצה תא לבקל לוכי שירומה
ולצא הנממ קתעה ריאשהל לוכי שירומהו ,האווצה תא דיקפהל
.ןוכנל האור אוהש רחא דחא לכ לצא וא/ו
םא םגש איה ,השורי יניינעל םשרה לצא האווצה תדקפהב ןורתיה
םשרה םישדוח השולש ךות זא ,המויק םצע לע עדי אל דחא ףא
עידומו האווצה יפל םישרויה לא הנופ ומצעב השורי יניינעל
ילאיצנטופ שרוי רתוי םדקומ םאו .האווצה לע םושר ראודב םהל
אלל ןיד י"פע השורי וצל השקב שיגי האווצ הנשיש עדי אלש
יפל אלו הב רומאה יפל ולעפיו האווצה רתואת דימ זא ,האווצ
.השורי וצל השקבה
וא/ו ד"וע לצא וא/ו שירומה ידיב קר תקזחומ האווצה םיתיעל
יניינעל םשרה לצא האווצה תדקפומ אל איה ךא ,רחא םדא לצא
םוסחמ ,שירומה לש תיזיפ הלבגמ ללגב םא ןיב ,השורי
הביס לכ וא ,האווצב ומשרנ אלש ולאמ תומיענ יא ,יגולוכיספ
הנשי וב בצמ רצוויהל לוכי זאו ,שירומה םע הרומשש תרחא
רצוויהל הלוכיש היצאוטיס וזש ,הילע עדוי אל דחא ףאש האווצ
האווצ השע שירומ םא ,לשמל ךכ .תדקפומ הניא האווצהו הדימב
ול ךרעש ד"וע לצא לשמל ,םייוסמ והשימ לצא התוא ריאשהו
דימ השורי יניינעל םשרל התוא רוסמל בייח דחא ותוא ,התוא
אל ונל תנמזמ תואיצמה ךא ,שירומה לש תוומה לע ול עדונשכ
םישרויה וא שירומה ןיב רשקה ןמזה ףולחב ןהב תויצאוטיס טעמ
,תונוש תוביסמ קתנתמ ףאו עובק וניא האווצה ודיבש ימ ןיבל
ןכלו שירומה לש ותומ לע עדוי אל ללכ האווצב קיזחמש ימו
םישיגמ םייעבטה םישרויה זאו ,האווצה םויק לע עידומ וניא
.ללכ תמייק הניא וליאכ האווצהו השורי וצל השקב
98 לע םויכ תדמועש הלמעב הכרורכ האווצ לש הרזחה וא הדקפה
.דבלב ח"ש
 :רשק תריציל
4 ץיבוקרב .ד.י ,ןואיזומה לדגמ
61181 ביבא-לת 18167 .ד.ת
03 - 5252441 :לט
03 - 6910189 :סקפ


 
הליהקל המורת
לגר תטישפ
הרבח קוריפ
לעופל האצוה
םירזוח םיק'צ
תוברע
אתנכשמ בוח
לבז ראוד
הרבח תחיתפ
הרבח תריגס
תונובזע לוהינ
האווצ
השורי
םיבשחמו טנרטניא
שומיש יאנת
םיעיפומה םינכתה תא קודבל וב גצומה עדימבו הז רתאב שמתשמה לע
.םהילע תכמתסמה תרחא וא תיטפשמ הלועפ לכ ינפל תיעוצקמ הצע לבקלו
.ונתיא ץעייתהל ילבמ רתאב םישמתשמה יפלכ יהשלכ תוירחאב םיאשונ ונא ןיא
תורומש תויוכזה לכ ©