03 - 6910189 :סקפ ,03 - 5252441 :לט ,61181 א"ת 18167 .ד.ת ,4 ץיבוקרב .ד.י ,ןואיזומה לדגמ ישאר דומע
  
  

  

 <<  ישאר דומעהליהקל המורתה תא ולגד לע תרח ונדרשמ

 
הרזעו תלוכיה תדימכ הליהקל המורתב האור ינזח ןליא ןיד ךרוע
ינזח ןליא ןיד ךרוע ךכשמו ,הנושאר הגרדממ תובישח תלוזל
יטועמ לש םולשת אלל גוציי תוללוכה תונוש תורגסמב בדנתמ
תורישי ותלוכיל םאתהב עייסמו ,םינוש םייטפשמ םיכילהב תלוכי
.הקוצמ תונוכשב תוחפשמל
אל ןכ תושעל ותורשפאבש ימ לכל ארוק ינזח ןליא ןיד ךרוע
ססובמ םדא אוה םא ןיב ,יביטקא תויהל אלא םיידי קוביחב תבשל
ךרדה תא אוצמל לוכי ססובמ וניאש םדא םג ןכש ,אל םא ןיבו
ידיל אובל הלוכי הליהקל המורתו ,ונממ םישלח םישנאל םורתל
.וקלח תא םורתי םדא לכש יוארה ןמו ,תונוש םיכרדב יוטיב
 :רשק תריציל
4 ץיבוקרב .ד.י ,ןואיזומה לדגמ
61181 ביבא-לת 18167 .ד.ת
03 - 5252441 :לט
03 - 6910189 :סקפ


 
הליהקל המורת
לגר תטישפ
הרבח קוריפ
לעופל האצוה
םירזוח םיק'צ
תוברע
אתנכשמ בוח
לבז ראוד
הרבח תחיתפ
הרבח תריגס
תונובזע לוהינ
האווצ
השורי
םיבשחמו טנרטניא
שומיש יאנת
םיעיפומה םינכתה תא קודבל וב גצומה עדימבו הז רתאב שמתשמה לע
.םהילע תכמתסמה תרחא וא תיטפשמ הלועפ לכ ינפל תיעוצקמ הצע לבקלו
.ונתיא ץעייתהל ילבמ רתאב םישמתשמה יפלכ יהשלכ תוירחאב םיאשונ ונא ןיא
תורומש תויוכזה לכ ©