03 - 6910189 :סקפ ,03 - 5252441 :לט ,61181 א"ת 18167 .ד.ת ,4 ץיבוקרב .ד.י ,ןואיזומה לדגמ ישאר דומע
  
  

  

 <<  ישאר דומעהשורי וצל השקב תנכה

 
?השקבה תנכה לש תורישה ללוכ המ
םיכמסמהו םיטרפה לכ םע עיגהל שי הילא דרשמב השיגפ .א
.ךשמהב םיטרופמה
י"פע שרדנכ םהילע המיתחו השורי וצל השקב יכמסמ יולימ .ג
.קוח
םשרל השקבה חולשמו שרדנכ השקבהמ םיפסונ םיקתוע תנכה .ד
.השורי יניינעל
.מ"עמ םיללוכ םניא םירכזומה םיריחמה .ה

:השיגפל עיגהל שי םתיא םיכמסמה
לבקל ןתינ) ןיקת חפס ףוריצב שקבמה לש הניקת תוהז תדועת .א
.(םינפה דרשמב
.(םינפה דרשמב לבקל ןתינ) חונמה לש תירוקמ הריטפ תדועת .ב
שי השוריהמ םיקלתסמ םניאש םיפסונ םישרוי שיו הדימב .ג
ירוקמ רושיאו םירחאה םישרויהמ א"כ לש .ז.ת ירפסמ איבהל
ןיפוליחל רשאכ ,השקבה תשגה לע ול עודי יכ םהמ א"כמ בתכב
חסונב) םישרויהמ א"כל העדוה םושר ראודב חולשל ןתינ
קתעה דרשמל איבהל שיו השקבה שיגמ שקבמהש ךכ לע (תונקתבש
םושר ראודב חולשמה רושיא ףוריצב םישרויל העדוהה לש ירוקמ
.םהמ א"כל
איבהל שי השוריהמ םיקלתסמה םיפסונ םישרוי שיו הדימב .ד
ןיפוליחלו ,ד"וע י"ע םיתמואמ םיירוקמ תוקלתסה יריהצת
ריהצת תא ןיכנ ונא רשאכ ונדרשמל עיגהל םישרוי םתוא םילוכי
דחא לכ לש תומיאו הנכהל תפסונ תולעב ותוא תמאנו תוקלתסהה
.םיריהצתהמ
םוסרפ תרגאו 462 קית תחיתפ תרגא) .תורגאה םולשת ירבוש .ה
יארשא סיטרכ םע דרשמל עיגהל ןתינ ןיפוליחל (130 ןותיעב
.השיגפה ךלהמב תורגאה םולשת עצבלו
,השורי וצ + האווצ םויק וצל השקבב רבודמו הדימב :הרעה .ו
קית תחיתפ תרגא םלשל שיו השקב לכל דרפנ אוה החרטה רכש יזא
.חש 130 םוסרפ תרגאו חש 924 לש םוכסב

:םתיא עיגהל שיש עדימו םיטרפ
טוריפ םע עיגהל שי ןיעקרקמב תויוכז ריאשה חונמהו הדימב .א
.םהמ א"כ לש הקלח שוג ללוכ םיסכנה תובותכ
גוס טוריפ םע עיגהל שי בכר ילכ ריאשה חונמהו הדימב .ב
.ולש יושירה רפסמו ,םימושרה םילעבה ,בכרה
ןייצל שי ,רדענ וא ,יוסח ,ןיטק אוה םישרויה דחאו הדימב .ג
.ויטרפ תא
הריטפ תדועת איבהל שי רטפנש שרוי היה חונמלו הדימב .ד
.רטפנש שרויה לש םג תירוקמ
םיאלמה םיטרפה תא איבהל שי גוז תב/ןב היה חונמלו הדימב .ה
תדועת ףרצל שי רטפנ גוזה תב/ןבו הדימב .גוזה תב/ןב לש
.םהלש תירוקמ הריטפ
.רטפנ חונמה וב ח"היב םשו חונמה ררוגתה הב תבותכה .ו

:תורעה
.מ"עמ ללוכ וניא החרטה רכש
.לארשיב היה ובשומ םוקמש חונמל םיסחייתמ םיריחמה
רוחמית עצובי השקבה תשגה רחאל גוציי ךשמה שרדייו הרקמב
.תוביסנל םאתהב דרפנ
 :רשק תריציל
4 ץיבוקרב .ד.י ,ןואיזומה לדגמ
61181 ביבא-לת 18167 .ד.ת
03 - 5252441 :לט
03 - 6910189 :סקפ


 
הליהקל המורת
לגר תטישפ
הרבח קוריפ
לעופל האצוה
םירזוח םיק'צ
תוברע
אתנכשמ בוח
לבז ראוד
הרבח תחיתפ
הרבח תריגס
תונובזע לוהינ
האווצ
השורי
םיבשחמו טנרטניא
שומיש יאנת
םיעיפומה םינכתה תא קודבל וב גצומה עדימבו הז רתאב שמתשמה לע
.םהילע תכמתסמה תרחא וא תיטפשמ הלועפ לכ ינפל תיעוצקמ הצע לבקלו
.ונתיא ץעייתהל ילבמ רתאב םישמתשמה יפלכ יהשלכ תוירחאב םיאשונ ונא ןיא
תורומש תויוכזה לכ ©