03 - 6910189 :סקפ ,03 - 5252441 :לט ,61181 א"ת 18167 .ד.ת ,4 ץיבוקרב .ד.י ,ןואיזומה לדגמ ישאר דומע
  
  

  

 <<  ישאר דומעןיד יפ לע םישרויה רדס והמ

 
יפ לע השורי תארקנ השוריה ,האווצ וירחא ריתוה אל חונמה םא
יטרפ קר אלא שוכרה טרופמ אל וב השורי וצב תרדסומ איהו ןיד
יבורק םה םישרויהש אוה לנויצרה רשאכ ,השוריב םקלחו םישרויה
םרטש החפשמ יבורק ללוכ ,םד תבריק רתויב םיבורקה החפשמה
תבריק אלל ה/דיחיה החפשמה ת/ןב אוה גוזה ת/ןב רשאכ ,ודלונ
.הנידמל רבוע ונובזע ,םישרוי החפשמ ינב חונמל ןיא םא .םד
רשא רוביצב םיעודי םג תויהל םילוכי גוז ת/ןב יכ ןייוצי
תיב קשמ ומייק ,רוביצב םיעודיכ ויח ה/חונמהו םה יכ וחיכוה
.םירחאל םיאושנ םניא םהשו ףתושמ

תונוש תויתחפשמ תויצאוטיסב םישרויה ןיב השוריהה תקולח רדס
:ןמקלדכ הניה
תא ת/לבקמ גוזה ת/ןב םידליו גוז ת/ןב שי רשאכ 1.
,השוריהמ יצח ףסונבו םאולמב םיעסונה תינוכמו ןילטלטימה
וא/ו השוריה ןמ תונוזמ םג לבקת הנמלאהש תורשפא תמייק רשאכ
הווש תקלחתמ הינשה תיצחמה .הבותכל תפסותהו הבותכה ימד תא
.םידליה ןיב הוושב
םיחא ןיאו םירוה ןיא ,םידלי ןיאו גוז ת/ןב שי רשאכ 2.
.לכה ת/לבקמ גוזה ת/ןב
םיחא םנשי ךא םירוה ןיאו ,םידלי ןיאו גוז ת/ןב שי רשאכ 3.
םאולמב םיעסונה תינוכמו ןילטלטימה תא ת/לבקמ גוזה ת/ןב
הוושב הווש קלחתמ רתונה שילשה ,השוריהמ שילש ינש ףסונבו
.םידליה ןיב
םירוה םנשי ךא םיחא ןיאו ,םידלי ןיאו גוז ת/ןב שי רשאכ 4.
םאולמב םיעסונה תינוכמו ןילטלטימה תא ת/לבקמ גוזה ת/ןב
.םירוהל ינשה יצחהו ,השוריהמ יצח ףסונבו
,לכה םילבקמ םידליה םידלי שיו גוז ת/ןב ןיא רשאכ 5.
.הוושב הווש םהינב תקלחתמ השוריהו
םילבקמ םידכנה ורטפנש םידלי שיו גוז ת/ןב ןיא רשאכ 6.
ויה םידליהש המ יפל הוושב הווש םהינב תקלחתמ השוריהו ,לכה
.לבקל םיכירצ
םיחא שיו םירוה שי ךא ,םידלי ןיאו גוז ת/ןב ןיא רשאכ 7.
.הוושב הווש םהינב םיקלחתמ םיחאהו םירוהה
םיחא ןיאו םירוה ןיא ,םידלי ןיאו גוז ת/ןב ןיא רשאכ 8.
.םידודה םע הוושב םיקלחתמ אתבסהו אבסה
 :רשק תריציל
4 ץיבוקרב .ד.י ,ןואיזומה לדגמ
61181 ביבא-לת 18167 .ד.ת
03 - 5252441 :לט
03 - 6910189 :סקפ


 
הליהקל המורת
לגר תטישפ
הרבח קוריפ
לעופל האצוה
םירזוח םיק'צ
תוברע
אתנכשמ בוח
לבז ראוד
הרבח תחיתפ
הרבח תריגס
תונובזע לוהינ
האווצ
השורי
םיבשחמו טנרטניא
שומיש יאנת
םיעיפומה םינכתה תא קודבל וב גצומה עדימבו הז רתאב שמתשמה לע
.םהילע תכמתסמה תרחא וא תיטפשמ הלועפ לכ ינפל תיעוצקמ הצע לבקלו
.ונתיא ץעייתהל ילבמ רתאב םישמתשמה יפלכ יהשלכ תוירחאב םיאשונ ונא ןיא
תורומש תויוכזה לכ ©