03 - 6910189 :סקפ ,03 - 5252441 :לט ,61181 א"ת 18167 .ד.ת ,4 ץיבוקרב .ד.י ,ןואיזומה לדגמ ישאר דומע
  
  

  

 <<  ישאר דומעהשורי וצל השקבה ספוטל ףרצל שיש םיכמסמ

 
רג וב םוקמב השורי יניינעל םשרל םישיגמ השורי וצל השקב
ףרצל שי ףסונבו השקבה לש םיספטה תא אלמל שי רשאכ ,חונמה
: םיחפסנ
קית תחיתפ תרגא ןיגב ראודה קנבב ומלושש םולשת ירבוש ינש .א
םולשת רושיא וא ,תונובשחל הדקפה לע רושיא וא ,םוסרפ תרגאו
.טנרטניאב יארשא סיטרכב
תמתוח אשונ קתעה וא תירוקמ - חונמה לש הריטפ תדועת .ב
.ד"וע לש "רוקמל ןמאנ"
איצמהל וילע ,ןיד ךרוע י"ע גצוימ שקבמה םא חכ יופי .ג
."רוקמל ןמאנ" וא ירוקמ חכ יופי
לכל םושר ראודב תועדוה חולשל שי םישרויה לכל תועדוה .ד
חולשמ לע רושיא םע השקבל תועדוהה תא ףרצלו ,םישרויה
.םושר ראודב תועדוהה
תמיתחב בתכב רושיא) המכסה יבתכמ שיגהל ןתינ ,ןיפוליחל
.(השקבה תשגה לע םהל עודי יכ םישרויה
השורימ תוקלתסהו רותיו יבתכמ שיגהל ןתינ ,ןיפוליח יפוליחל
תבוטל השוריב וקלח לע רתוומ םישרויה דחאש החנהב) רחא תבוטל
.(רחא והשימ
 :רשק תריציל
4 ץיבוקרב .ד.י ,ןואיזומה לדגמ
61181 ביבא-לת 18167 .ד.ת
03 - 5252441 :לט
03 - 6910189 :סקפ


 
הליהקל המורת
לגר תטישפ
הרבח קוריפ
לעופל האצוה
םירזוח םיק'צ
תוברע
אתנכשמ בוח
לבז ראוד
הרבח תחיתפ
הרבח תריגס
תונובזע לוהינ
האווצ
השורי
םיבשחמו טנרטניא
שומיש יאנת
םיעיפומה םינכתה תא קודבל וב גצומה עדימבו הז רתאב שמתשמה לע
.םהילע תכמתסמה תרחא וא תיטפשמ הלועפ לכ ינפל תיעוצקמ הצע לבקלו
.ונתיא ץעייתהל ילבמ רתאב םישמתשמה יפלכ יהשלכ תוירחאב םיאשונ ונא ןיא
תורומש תויוכזה לכ ©